تبلیغات
وبلاگ تخصصی اطاق عمل

وبلاگ تخصصی اطاق عمل
تخصصی ترین وبلاگ آموزشی دانشجویان اطاق عمل 
نظر سنجی
این وبلاگ در چه سطحی قرار دارد...

وظایف پرستار سیرکولت

پرستار سیرکولت عضو آنستریل تیم جراحی است.

قبل از ورود به اتاق عمل ،پرستار سیرکولت باید دستهای خود را با دقت بشوید ، اما از گان و دستکش استریل استفاده نمی کند.

افرادی که استریل نیستند فقط به وسایل آنستریل می توانند دست بزنند.پرستار سیرکولت موظف است وسایل استریل را در اختیار جراح و پرستار اسکراب قرار دهد بدون اینکه دستش با سطوح یا وسایل استریل تماس پیدا کند.

وظایف پرستار سیرکولت در هفت مرحله بیان می شود:

 1) در بدو ورود به اتاق عمل

پرستار سیرکولت بعد از تعویض لباس بیرون با لباس مخصوص اتاق عمل ، وارد اتاق عمل شده و با مراجعه به برنامه عمل ، تعداد و نوع عمل های جراحی اتاق خود را چک می کند.

بعد وارد شدن به اتاق عمل مخصوص خود به همراه پرستار اسکراب ، شروع به ضدعفونی وسایل اتاق عمل می کند.

پرستار سیرکولت و اسکراب موظفند تمام وسایل مربوط به هر عمل جراحی را قبل از ورودبیمار به اتاق عمل آماده نمایند (مثل ست جراحی ، گان ،شان ، بیکسهای مجصوص گاز خط دار ، بدون خط ، شان شکمی  ، نخها و سوزن های جراحی ، تیغه های بیستوری ، قلم کوتر ، لوله ساکشن ، محلولهای شستشو و غیره )


 2) بعد از ورود بیمار به اتاق عمل

* شناسایی بیمار با چک کردن دستبند ، پرسش از خود بیمار و مراجعه به برنامه عمل

* توجه کردن به گزارش پرستار ریکاوری که بیمار را پذیرش نموده  و به اتاق عمل مخصوص تحویل می دهد.

*  در صورت نبودن مشکل خاصی در مورد بیمار ، پشت گان او را باز و به طریق صحیح روی تخت عمل قرار دهد.

* توجه به مسائل روحی و روانی ، ترس و اضطراب  بیمار و تلاش برای رفع آن

* آرام نگه داشتن محیط و در صورت امکان کمک به القای بی هوشی به بیهوشی دهنده

* بعد از بیهوش کردن بیمار توسط بی هوشی دهنده ، با گرفتن مجوز از او ، در صورت نیاز بیماررا سونداژ نماید

*با کمک جراح و بی هوشی دهنده ، بیمار را در پوزیشن (وضعیت ) مناسب عمل جراحی قرار دهد و در پوزیشن دادن به نقاط تحت فشار توجه نماید.

* در صورت نیاز پرپ اولیه پوست (شستشوی پوست  ناحیه عمل با بتادین قهوه ای) بیمار را انجام دهد.

*صفحه الکترود خنثی دستگاه کوتر را در محل مناسب زیر بیمار قرار دهد.

* گذاشتن عکس رادیوگرافی بیمار بر روی نگاتوسکوپ

3)بعد از ورود پرستار اسکراب

*بستن پشت گان پرستار اسکراب

* باز کردن بسته های استریل برای پرستار اسکراب (مثل شان ،گان ،دستکش ، ست جراحی ،لوله ساکشن ،قلم کوتر ،تیغه بیستوری و ...)

* ریختن محلول های مورد نیاز برای عمل مثل بتادین

* شمارش وسایل مانند گاز خط دار ،شان شکمی ،پینات ، تیغه ها ، سوزن های بخیه ، و پنس های جراحی به همراه پرستار اسکراب

* یادداشت تمام وسایل شمارش شده در دفتر مخصوص یا وایت برد همراه با نام بیمار ،جراح، نوع عمل ، و تاریخ

4) بعد از ورود جراح و آسیستان

* بستن پشت گان جراح و آسیستان

* قراردادن دستکش در اختیار پرستار اسکراب تا وی دستکش را به دست جراح و آسیستان بپوشاند.

* نظارت بر پرپ نهایی (رنگ کردن پوست) و درپ بیمار (پوشاندن با شان های استریل)

* آماده برای فیکس کردن شانی که به عنوان  پرده بین جراح و بی هوشی دهنده استفاده  می شود.

* فیکس کردن کیسه ادراری بیمار در محلی که در معرض دید خود و بی هوشی دهنده باشد

* انتقال میز مایو و میز نیم دایره به پایین پای بیمار در حالی که دستش با شان استریل میز تماس پیدا نکند.

* آوردن صندلی گردان برای جراح و تیم جراحی در صورت نیاز

* قرار دادن لگنها در کنار جراح و پرستار اسکراب در دو طرف تخت

* وصل کردن انتهای لوله ساکشن ، قلم کوتر و نور سرد به دستگاههای مربوطه و در صورت داشتن پدال ، قرار دادن آن در زیر پای جراح یا پرستار اسکراب در محل مناسب

5)در طول عمل جراحی

* آماده برای برآورده کردن نیازهای تیم استریل جراحی مثل ثابت کردن چراغ سیالیتیک روی موضع عمل ، خشک کردن عرق پیشانی ، دادن گازها ، نخهای بخیه ، سرم گرم و وسایل دیگر به پرستار اسکراب

توجه کامل به موضع عمل و پیش بینی وسایل مورد نیاز پرستار اسکراب مخصوصا در موارد اورژانسی (ایست قلبی) *

ترک نکردن اتاق عمل در طول جراحی اما در مواقع ضروری  در جریان گذاشتن پرستار اسکراب *

شمارش گازهای خونی *

* خون درخواستی جهت ترانسفوزیون به بیمار را در دسترس بی هوشی دهنده قرار دهد.

آگاهی کامل از وضع بیمار در تمام مدت عمل *

* گرفتن نمونه های جراحی (بیوپسی ، فروزن سکشن ، کشت و سنگها) از پرستار اسکراب وقرار دادن آن در ظرف مخصوص و انتقال آن به آزمایشگاه آسیب شناسی با رعایت اصول صحیح

* تمیز نگه داشتن کف اتاق در تمام طول مدت عمل جراحی

6)هنگام بستن زخم

*شمارش وسایل مثل گازها و سوزنها به همراه پرستار اسکراب  و اطلاع درستی یا نادرستی آن به جراح

* خارج کردن گازها و وسایل آلوده از اتاق عمل به روش صحیح

7) بعد از اتمام عمل جراحی

* کمک به پانسمان ناحیه عمل (مهیا کردن گازهای بدون خط و سرم شستشو)

*باز کردن پشت گان جراح و آسیستان

* انتقال بیمار به تخت ریکاوری یا ICU

* همراهی مریض تا ریکاوری

منبع:

 کتاب روش کار در اتاق عمل

 تالیف اعظم فاضل -فاطمه اسدی

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 


پرستار اسکراب

 وظایف پرستار اسکراب

۱)قبل از رسیدن جراح

1.    اسکراب کردن دستها بر طبق روش استاندارد تعیین شده.

2.    پوشیدن گان و دستکش استریل با احتیاط و رعایت اصول آسپتیک.

3.    پوشاندن میزهای عمل با شان ها ی استریل ( درپ کردن ).

4.    دریافت پک وسایل استریل و قرار دادن و چیدن وسایل عمل  بر روی میزهای استریل.

5.    شمارش گازها ، سوزن های جراحی و وسایل تیز دیگر و وسایل عمل با حضور پرستار سیرکولت.

6.    قرار دادن تیغه ها بر روی دسته های بیستوری با سوزنگیر.

7.    قرار دادن تعدادی از گازهایحاجب دار (خط دار ) شمارش شده بر روی میز مایو

8.    آماده کردن سوچور ها به ترتیبی که جراح آنها را مورد استفاده قرار می دهد.

9.    گرفتن قلم کوتر و لوله آسپیراتور استریل وهمچنین دستکش استریل با اندازه های مناسب برای افراد تیم جراحی.

۱)بعد از اسیکراب کردن جراح و آسیستانها

1.    در پوشیدن گان و گرفتن دستکش استریل برای افراد تیم جراحی کمک کند.

2.    در درپ بیمار (انداختن شانهای استریل ) به جراح کمک کند.

3.    بعد از درپ کامل بیمار میز مایو را در قسمت پایین تخت عمل قرار دهد و دقت کند که میز مایو روی بیمار تکیه نداشته باشد.میز وسایل در کنار میز مایو قرار داده می شود.

4.    قلم کوتر و لوله آسپیراتور را در روی شان بیمار در محل مناسب ثابت کرده و انتهای آن را برای اتصال به دستگاه به پرستار سیرکولت دهد.

5.    دو عدد گاز را نزدیک موضع عمل روی شان قرار دهد.

۱)در طول عمل جراحی

1.    دادن چاقوی جراحی به جراح و دادن پنس هموستات به آسیستان.

2.    به فیلد عمل نگاه کرده و نیازهای جراح و آسیستان را پیش بینی کند.

3.    وسایل را به طور صحیح در اختیار جراح قرار دهد.

4.    وسایل استفاده شده را با یک گاز مرطوب تمیز کرده و سریعا روی میز برگرداند.

5.    برای لیگاتور دو انتهای نخ را گرفته و در دست جراح قرار دهد.برای آماده کردن نخ های سوزن دار باید 1/3انتهایی سوزن را با سوزنگیر فیکس کرده، سوزنگیر را در دست جراح قرار دهد و انتهای نخ را با دست نگه دارد.

6.    قبل از برداشتن گاز آلوده یک گاز تمیز جایگزین کرده و بعد آن را از فیلد عمل خارج کنید.

7.    نوک کوتر را تمیز کرده و برای جلوگیری از گرفتن ساکشن مقداری سرم به داخل آن بکشید یا از ماندرن آن استفاده کنید.

8.    مراقبت از نمونه جراحی (بیوپسی ) و تحویل دادن آنها به پرستار سیرکولت

9.    محافظت محیط استریل عمل.

10.   شمارش گازها قبل از دوختن داخلی ترین لایه ( پرستار اسکراب گازهای فیلد عمل را دقیقا شمارش کرده و به پرستار سیرکولت اطلاع می دهد).

11.   آماده کردن درن مورد نیاز و پانسمان محل عمل.
طبقه بندی: فرد سیار،
[ شنبه 28 اسفند 1389 ] [ 07:40 ب.ظ ] [ ابوالقاسم بحرینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


درد و دل با خدا.............

از خدا خواستم عادت‌های زشت را تركم بدهد.
خدا فرمود:خودت باید آنها را رها كنی..
از او خواستم به من صبر عطا كند.
فرمود: صبر، حاصل سختی و رنج است. عطاكردنی نیست، آموختنی است.
گفتم: مرا خوشبخت كن.
فرمود: نعمت از من خوشبخت شدن از تو.
از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نكند.
فرمود: رنج از دلبستگی‌های دنیایی جدا و به من نزدیك‌ترت می‌كند.
از او خواستم روحم را رشد دهد.
فرمود: نه تو خودت باید رشد كنی. من فقط شاخ و برگ اضافی‌ات را هرس می‌كنم تا بارور شوی.
از خدا خواستم كاری كند كه از زندگی لذت كامل ببرم.
فرمود: برای این كار من به تو زندگی داده‌ام.
از خدا خواستم كمكم كند همان‌قدر كه او مرا دوست دارد، من هم دیگران را دوست بدارم.
خدا فرمود: آها، بالاخره اصل مطلب دستگیرت شد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
<('Start Audio blog code www.Pichak.net -->